Regulaminy: czytelni i pracowni ICIM

REGULAMIN CZYTELNI
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 1. Z czytelni mogą korzystać nauczyciele oraz uczniowie ZST a także osoby spoza szkoły, za zgoda nauczyciela-bibliotekarza.
 2. Płaszcze i kurtki należy pozostawić w szatni.
 3. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 4. Korzystający z czytelni jest zobowiązany wpisać się do „Księgi odwiedzin czytelni” oraz odnotować w niej z jakich materiałów korzysta.
 5. W czytelni można korzystać z czasopism, zbiorów multimedialnych, zbiorów wypożyczalni oraz sprzętu komputerowego.
 6. Zasady korzystania ze sprzętu komputerowego określa „Regulamin pracowni komputerowej czytelni” dostępny przy stanowiskach komputerowych.
 7. Ze wszystkich materiałów udostępnianych w czytelni można korzystać tylko na miejscu, bez możliwości wypożyczenia ich do domu.
 8. Z czasopism znajdujących się na regałach można korzystać bezpośrednio.
 9. Numery archiwalne czasopism oraz zbiory multi-medialne udostępnia nauczyciel-bibliotekarz.

mgr inż. Eugeniusz Namysł
Dyrektor Szkoły

REGULAMIN
PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
CZYTELNI

 1. Z pracowni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim oraz inne osoby za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 2. Pracownia udostępniana jest zgodnie z planem pracy czytelni.
 3. Uczeń może korzystać z komputera nie dłużej niż 45 min dziennie.
 4. Przed przystąpieniem do pracy każdy użytkownik powinien wskazać numer komputera, na którym będzie pracował oraz dokonać wpisu do „Księgi stanowisk komputerowych czytelni”.
 5. Każdy uczeń na czas pracy na komputerze zobowiązany jest dać nauczycielowi bibliotekarzowi legitymację szkolną.
 6. Przed rozpoczęciem pracy należy uważnie przyjrzeć się swojemu stanowisku. Zauważone uszkodzenia (zniszczone biurko, krzesło, klawiatura itd.) lub brak urządzeń, należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi.
 7. Użytkownicy pracują przy stanowisku, do którego zostali przypisani. Każda zmiana stanowiska wyłącznie za zgodą nauczyciela.
 8. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne w pracowni komputerowej czytelni, odpowiedzialny jest za znajdujący się w niej sprzęt oraz wyposażenie. Zobowiązany jest do obecności na sali w trakcie zajęć.
 9. Zauważone uszkodzenie oprogramowania należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi.
 10. Za zniszczony lub uszkodzony sprzęt z winy użytkownika podczas zajęć odpowiadają finansowo wszystkie osoby przebywające w tym czasie przy danym stanowisku (w tym również uczniowie, którzy bez pozwolenia zmienili stanowisko pracy). Za zniszczony sprzęt obciąża się użytkowników finansowo według aktualnych cen sprzętu komputerowego.
 11. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni komputerowej jedzenia, picia, odzieży wierzchniej, itd.
 12. Zabrania się instalowania na komputerach znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz i z Internetu.
 13. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, zmiany konfiguracji sprzętu, przełączania lub odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych itp.
 14. Podłączanie jakichkolwiek urządzeń dodatkowych do stacji roboczych może mieć miejsce tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 15. Pobieranie oraz przeglądanie stron internetowych o tematyce „pornograficznej” na sprzęcie znajdującym się w pracowni jest surowo zabronione. Osoby nie przestrzegające tego punktu regulaminu będą usuwane z pracowni z zakazem korzystania z niej.
 16. W pracowni zabrania się tworzenia oraz eksperymentowania z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
 17. Samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek w trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu. Użycie dyskietek możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela.
 18. Zamiar wykonania wydruku należy zgłosić nauczycielowi.
 19. Osoby nadużywające słów uważanych za wulgarne w komunikacji internetowej zostaną usunięte z pracowni z zakazem korzystania z niej.
 20. Osoby zachowujące się zbyt głośno, przeszkadzające innym użytkownikom, łamiące zasady regulaminu, korzystające zbyt długo z sesji internetowych mogą zostać wyproszone z pracowni.
 21. Po zakończonej pracy należy:
  • wylogować się z konta
  • wpisać w „Księdze stanowisk komputerowych” czas zakończenia pracy
  • zabrać swoją legitymację szkolną
 22. Czytelnia nie ponosi odpowiedzialności za stan zbiorów użytkownika pozostawionych na dyskach lokalnych. Użytkownicy zobowiązani są do bieżącej kontroli i zabezpieczania swoich zbiorów.

mgr inż. Eugeniusz Namysł
Dyrektor Szkoły