Statut biblioteki

STATUT BIBLIOTEKI
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Uchwałą nr 68 dnia 21.04.2008 r.

Zadania Biblioteki

§ 1

Zespół Szkół Technicznych posiada wspólną Bibliotekę dla wszystkich typów szkół wchodzących w jego skład.

§ 2

Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

§ 3

Uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji Szkoły wobec uczniów: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej, informacyjnej oraz kulturalno-rekreacyjnej.

§ 4

Służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.

§ 5

Rodzicom uczniów udostępnia w Czytelni literaturę i inne materiały z zakresu wychowania w rodzinie i przezwyciężania kłopotów wychowawczych.

Organizacja Biblioteki

§ 1

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Dyrektor, który:

 • a) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie,
 • b) zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami,
 • c) opiniuje i zatwierdza regulaminy Biblioteki oraz czas pracy nauczycieli-bibliotekarzy,
 • d) zapewnia środki finansowe,
 • e) kontroluje stan ewidencji zbiorów,
 • f) zarządza skontrum,
 • g) odpowiada protokolarnie za przekazanie zbiorów przy zmianie nauczyciela-bibliotekarza,
 • h) w przypadku zatrudnienia dwóch lub więcej bibliotekarzy powierza jednemu z nich stanowisko kierownicze,
 • i) w porozumieniu z nauczycielem-bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający zwrot wypożyczonych zbiorów (karty obiegowe),
 • j) hospituje i ocenia pracę Biblioteki.

§ 2

W skład Biblioteki wchodzą:

 • Wypożyczalnia
 • Czytelnia z Pracownią komputerową (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej).

§ 3

Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma, zbiory specjalne i inne materiały biblioteczne niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych. Strukturę szczegółową zbiorów determinują : profil Szkoły, zainteresowania czytelników, możliwość dostępu użytkowników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek, inne czynniki środowiskowe, lokalne i regionalne. Rozmieszczenie zbiorów opiera się o Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną. Z księgozbioru zostały wyłączone, jako osobny dział, lektury obowiązkowe. Zasady udostępniania zbiorów określają regulaminy Biblioteki.

§ 4

Zadania nauczycieli-bibliotekarzy są ujęte w planie pracy Biblioteki. Zasady zatrudnienia bibliotekarzy określają odrębne przepisy. Pracownicy Biblioteki odpowiadają za stan i wykorzystanie zbiorów Biblioteki.

§ 5

Godziny pracy Biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

§ 6

Wydatki Biblioteki szkolnej są finansowane przez budżet Szkoły oraz uzupełniane dotacjami Rady Rodziców i innych ofiarodawców.

§ 7

Rada Pedagogiczna:

 • a) zatwierdza plan pracy Biblioteki,
 • b) opiniuje innowacje zgłaszane przez nauczyciela bibliotekarza,
 • c) analizuje stan czytelnictwa (2 razy w roku szkolnym).

§ 8

Rada Rodziców uzupełnia dotacjami wydatki na działalność Biblioteki.

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

§ 1

Zadania poszczególnych pracowników Biblioteki ujęte są w przydziale czynności i w planie pracy Biblioteki.

§ 2

Pracownicy Biblioteki odpowiadają za stan i wykorzystanie zbiorów Biblioteki.

§ 3

Nauczyciele-bibliotekarze wykonują zadania nauczycieli określone w Statucie Szkoły § 65 (zakres zadań nauczycieli) i § 69 (zadania wychowawcy), a ponadto wykonują zadania:

 • 1.gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,
 • 2.ewidencja i opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • 3.selekcja i aktualizacja zbiorów,
 • 4.przysposabianie uczniów do samokształcenia, przygotowywanie uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, bibliotek,
 • 5.udostępnianie zbiorów uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, rodzicom uczniów oraz innym osobom, które uzyskały pisemną zgodę Dyrektora na korzystanie z Biblioteki,
 • 6.tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 • 7.prowadzenie działalności informacyjnej i poradnictwa,
 • 8.udział w realizacji programu Edukacji czytelniczej i medialnej, wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,
 • 9.rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie nawyku czytania i uczenia się oraz kształtowanie ich kultury czytelniczej,
 • 10.współpraca z wychowawcami klas, opiekunami kół zainteresowań, z rodzicami, z bibliotekami i instytucjami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia,
 • 11.organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
 • 12.zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
 • 13.prowadzenie warsztatu informacyjnego,
 • 14.prowadzenie, określonej stosownymi przepisami, dokumentacji pracy biblioteki,
 • 15.doskonalenie własnego warsztatu pracy,
 • 16.troska o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego.

Zasady współpracy Biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami

§ 1

Organem przedstawicielskim ogółu uczniów nawiązującym współpracę z Biblioteką jest Samorząd Uczniowski.

§ 2

Organem przedstawicielskim rodziców (prawnych opiekunów) uczniów nawiązującym współpracę z Biblioteką jest Rada Rodziców.

§ 3

Współpraca z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) ma na celu rozpoznawanie ich potrzeb, uzupełnianie zbiorów oraz usprawnianie pracy Biblioteki.

§ 4

Współpraca z uczniami:

 • a) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
 • b) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
 • c) pomoc przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych, egzaminów,
 • d) propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej.

§ 5

Współpraca z nauczycielami:

 • a) udział w realizacji zadań programowych Szkoły poprzez dostarczanie zbiorów biblioteki na lekcje, zajęcia, szkolenia, itp.
 • b) uzgadnianie z nauczycielami zakupów nowości,
 • c) umieszczanie wykazów nowości w gablocie Biblioteki lub witrynie internetowej,
 • d) prezentacja zapowiedzi wydawniczych w pokoju nauczycielskim,
 • e) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów i olimpiad,
 • f) udostępnianie zbiorów nauczycielom prowadzącym koła zainteresowań,
 • g) wspólne prowadzenie lekcji przez nauczyciela przedmiotu i nauczyciela bibliotekarza na dany temat,
 • h) pomoc nauczycielom studiującym i doskonalącym się oraz podejmującym własną pracę twórczą.

§ 6

Współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami), środowiskiem i innymi bibliotekami:

 • a) współudział w organizacji imprez dla środowiska,
 • b) wypożyczanie w Czytelni książek rodzicom (prawnym opiekunom),
 • c) organizacja wycieczek do innych bibliotek, wspólne lekcje biblioteczne, wymiana i pozyskiwanie materiałów informacyjnych, udział we wspólnych szkoleniach, wypożyczenia międzybiblioteczne.

§ 7

Współpracując z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz z innymi bibliotekami biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły:

 • 1) kształcąco-wychowawczej umożliwiając nauczycielom i uczniom realizację treści programów nauczania wychowania,
 • 2) diagnostyczno-prognostycznej i wychowawczo-opiekuńczej rozpoznając we współpracy z nauczycielami uzdolnienia i zainteresowania, a także trudne osobiste problemy wychowanków oraz spiesząc im z pomocą w oparciu o odpowiedni dobór materiałów,
 • 3) kulturalno-rekreacyjnej proponując dowolną lekturę i inne media oraz wyzwalając twórcze możliwości uczniów poprzez różne formy pracy pozalekcyjnej.

mgr inż. Eugeniusz Namysł
Dyrektor Szkoły