Wykłady, zadania i testy…

 

http://www.elektron.promax.media.pl/podrecznik_akademicki_poczatek.pdf

 

WSTĘP

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla inżynierów, techników, studentów, uczniów szkółtechnicznych zajmujących sięlub mających w swoim profilu nauczania zagadnienia związane z: informatyką, oprogramowywaniem systemów i urządzeń, mechatroniką, telekomunikacją, teoriąobliczania obwodów prądu stałego i prądu zmiennego, metrologiąelektrycznąi elektroniczną, tworzeniem systemów pomiarowych skupionych i rozproszonych, automatyzacjąprocesów technologiczno-przemysłowych analiząi syntezą układów elektronicznych cyfrowych, analogowych oraz teoriąinformacji. Można powiedzieć, że jest to specyficzny rodzaj wademekum wiedzy związanej ze wszystkim, co siękojarzy z elektrotechniką, elektroniką, miernictwem, automatyką, telekomunikacjąi teoriąinformacji oraz zasad rozwiązywania zagadnieńpraktycznych związanych z tymi dziedzinami. Podręcznik pozwala na zrozumienie istoty poruszanych zagadnieńi nabycie umiejętności praktycznych, rozwiązywania problemów dzięki zawartym w nim zadaniom wraz z rozwiązaniami oraz testom pozwalającym na samokontrolęnabytej wiedzy i jej samodzielne poszerzenie poprzez umiejętnośćwyciągania logicznych wniosków. Założeniem autorów niniejszego podręcznika jest, aby w oparciu o swoje doświadczenia zawodowe, przekazaćnajbardziej istotne zagadnienia dotyczące poruszanej tematyki, przy ograniczeniu do niezbędnego minimum rozważań teoretycznych, często przedstawionych w formie zadańlub pytańtestowych. Podręcznik ma charakter bardzo praktyczny, a rozważania sąprowadzone w sposób jasny i jednoznaczny. Najbardziej charakterystycznązaletąpodręcznika stanowi wprowadzenie czytelnika, nieposiadającego lub orientującego sięw niewielkim zakresie w poruszanej problematyce, w tematykęod zagadnieńpodstawowych ażdo zagadnieństosunkowo złożonych. Innącechą podręcznika jest ciągłośćformy przedstawianych zagadnień, tzn. kolejne omawiane zagadnienia sączęsto kontynuacjąpoprzednich. Podręcznik składa sięz siedmiu części, które mogłyby stanowićoddzielne całości, ale zamiarem autorów jest, aby czytelnik nie byłzmuszony szukać innych źródełinformacji, to opracowanie stało sięjego podręcznikiem, do którego sięczęsto sięga podczas procesu edukacji czy pracy zawodowej, aby byłto podręcznik, który znajdzie się w podręcznej bibliotece każdego nauczyciela, inżyniera lub technika szukającego informacji dotyczącej omawianych tematów.